Schepen
Nadine Verheye

Omschrijving (toelichting)

De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan werkt de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Hiervoor is het lokaal energie- en klimaatpact opgericht. De lokale besturen engageren zich onder andere om:

 • Het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken.
 • Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed).
 • Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren.
 • Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verledden.
 • Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025.
 • Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken.
 • Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen van het pact te behalen.

Op de gemeenteraad van december 2021 is de tweede aanpassing van het meerjarenplan vastgesteld. In deze aanpassing zijn specifieke projecten opgenomen die kaderen in dit lokaal energie- en klimaatpact, zoals de ontharding van de parking brandweer, het project 'toeristische kanaalomgeving' en de relighting van een aantal gebouwen in portefeuille van de gemeente (kerk en depot).

Volg de jaarlijkse rapportering over de doelstellingen uit het LEKP.

 

Tijdspad en mijlpalen (indicator)

G

Tijdspad en mijlpalen

2023

 • November: aanplant buurtbos
 • April-mei: relighting van het sportcentrum (voetbalcomplex, kleedkamers, judozaal)
 • Juni: relighting van voetbalterrein 2.
 • Juni: relighting van het ontmoetingscentrum.
 • Februari: ontharding en herinrichting van de parking voor de brandweerkazerne.

2022

 • December: goedkeuren gunning werken parking brandweer
 • December: relighting marktplein
 • Oktober: opstart relighting sociaal huis
 • September: het project voor het ontharden van de parking ter hoogte van de brandweer is klaar voor aanbesteding.
 • Juni - september: de relighting van de werkplaats en de St-Amandskerk is in uitvoering.

2021

 • 16 december: de subsidies voor het jaar 2021 voor het lokaal energie- en klimaatpact worden vastgesteld in een ministerieel besluit. De gemeente Ingelmunster heeft recht op 37.118,08 euro.
 • 21 september: de gemeenteraad keurt de deelname aan het lokaal energie- en klimaatpact goed. Hiermee engageert de gemeente zich om een aantal streefdoelen te halen omtrent het voorzien van meer groen, energiebesparing en hernieuwbare energie, ontharding en hemelwateropvang en duurzame mobiliteit.
 • 4 juni: de Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de besturen die het lokaal energie- en klimaatpact ondertekenen. 

Tijd (indicator)

G

Tijd

In uitvoering

Geld (indicator)

G

Geld

Kostprijs 2022: 72.530 euro

Kostprijs 2021: 6.698 euro

Status

In uitvoering

Startdatum

21-09-2021

Einddatum

31-12-2030

Kwaliteit (label)

10 GROTE WERKEN