Jaarlijks terugkerende investeringen

Jaarlijks terugkerende investering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Investeringen Technische Dienst

Terug naar navigatie - Investeringen Technische Dienst

 Het gaat om budget voor

- het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke wegen op ons grondgebied
- de aankoop van allerhande straatmeubilair (banken, verkeersborden, bloembakken, verkeersremmers, ...) en groot materiaal voor de dienst wegen
- de (her)aanleg van groenzones en de aankoop van materiaal voor de groendienst
- de aankoop van materiaal voor de uitleendienst en de dienst feestelijkheden

Acties

Investeringstoelagen

Terug naar navigatie - Investeringstoelagen

In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de hulpverleningszone MIDWEST,  politiezone MIDOW en de uitbetaling van toelagen in het kader van huisvesting- en aanpassingspremies en afkoppelingspremies rioleringen. 

Acties