Jaarlijks terugkerende investeringen

Jaarlijks terugkerende investering

Wat willen we bereiken?

Investeringen IT en meubilair

Jaarlijks wordt geld voorzien voor de aankoop van meubilair en  informaticamateriaal.

Acties

Investeringen materiaal Vrije Tijd

Het bestuur voorziet ieder jaar middelen voor de aankoop van multimedia materiaal voor vrije tijd en groot sportmateriaal.

Acties

Investeringen rollend materieel

Het rollend materieel in onze organisatie kopen we aan en vervangen we volgens de planning van het voertuigenplan.  

Acties

Investeringen Technische Dienst

 Het gaat om budget voor

- het buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke wegen op ons grondgebied
- de aankoop van allerhande straatmeubilair (banken, verkeersborden, bloembakken, verkeersremmers, ...) en groot materiaal voor de dienst wegen
- de (her)aanleg van groenzones en de aankoop van materiaal voor de groendienst
- de aankoop van materiaal voor de uitleendienst en de dienst feestelijkheden

Acties

Investeringstoelagen

In het meerjarenplan is een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor de hulpverleningszone MIDWEST,  politiezone MIDOW en de uitbetaling van toelagen in het kader van huisvesting- en aanpassingspremies en afkoppelingspremies rioleringen. 

Acties